SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. Zawiszy Czarnego | STO SPOŁECZNE GIMNAZJUM nr 3 | STO

Dwujęzyczność W Naszej Szkole

PolskaDoskonale zdajemy sobie sprawę, że nauka w drugim języku od wczesnych lat ma ogromny pozytywny wpływ na rozwój intelektualny dziecka, na rozwinięcie zdolności myślenia abstrakcyjnego, kreatywności, poszukiwania niestandardowych rozwiązań jak również podniesienie samooceny oraz motywacji do rozszerzania swej wiedzy poza zajęciami szkolnymi. Nauka w środowisku dwujęzycznym kształtuje tolerancję, wrażliwość oraz umiejętności funkcjonowania w grupie w wielokulturowym środowisku.

Program dwujęzyczności w naszej szkole został wprowadzony, aby zapewnić uczniom jak najwyższy poziom kształcenia i jednocześnie rozwinąć w nich jak najwięcej kompetencji społecznych. Zapewniamy naukę w wysoko stymulujących warunkach, jednocześnie na zapominając o wspierającej, przyjaznej, niemal domowej atmosferze pracy z uczniem.

Głównymi celami przyświecającymi wprowadzeniu programu dwujęzyczności są:

1.Wprowadzenie uczniów w świat języka obcego, kształcenie wysokich umiejętności językowych i komunikacyjnych, umożliwiających swobodne porozumiewanie się.

2. Przekazanie solidnych podstaw języka obcego oraz przygotowanie do zdobywania kolejnych szczebli edukacji w nauczaniu dwujęzycznym.

3. Nauka korzystania z języka obcego jako narzędzia do zdobywania wiedzy.

4. Rozbudzenie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych niż same lekcje języka obcego.

Głównymi metodami pracy w naszej szkole jest CLIL Zintegrowane Nauczanie Językowo-Przedmiotowe (Content & Language Integrated Learning) oraz metoda Zanurzenia w Języku / Imersji (Language Immersion LI).

CLIL w unikalny sposób łączy treści nauczania zintegrowanego z nauczaniem językowym z wykorzystaniem autorskich narzędzi i metod pracy, dobieranych do możliwości rozwojowych każdego dziecka.

Imersja to sposób nauki, który umożliwia poznanie obcego języka poprzez naturalny kontakt z tym językiem, a nie poprzez nauczanie go jako przedmiotu. Proces nauki drugiego języka otwiera umysł młodego człowieka na inne dziedziny nauki.

Cele, które chcemy osiągnąć poprzez metodę Imersji, to :

Biegła umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

Rozwinięcie świadomości kulturowej.

Zwiększenie zdolności rozwiązywania problemów.

Umiejętność posługiwania się źródłami wiedzy w języku obcym.

Pozostałe metody i systemy, z których korzystamy, to:

• Teoria Inteligencji wielorakich – H. Gardnera

• Komunikacyjne Nauczanie Języka (Communicative Language Teaching, CLT)

• Nauczanie Języka Oparte na Zadaniach (Task-Based Language Teaching, TBLT)

• Metoda reagowania całym ciałem (TPR) i Dramy

PLANOWANE ZAJĘCIA I PROJEKTY WE WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH

• Nawiązanie współpracy z wybranymi szkołami zagranicznymi – w zakresie realizacji projektów e-twinning realizowanych zarówno w naszej szkole jak i we współpracy z innymi szkołami w kraju i zagranicą – prowadzących do stałej corocznej wymiany zagranicznej uczniów.

• Stworzenie projektu, w ramach programu Erasmus +, w zakresie wprowadzenia nowych metod aktywizujących uczniów, wprowadzenia lub poszerzenia zakresu dwujęzyczności w szkole, indywidualizacja ścieżki nauczania na poziomie szkoły i indywidualizacji ścieżek nauczania dla uczniów.

• Nawiązanie współpracy z AISEC w zakresie wizyt zagranicznych studentów na zajęciach języka angielskiego oraz przedmiotów nauczanych dwujęzycznie.

Nawiązanie współpracy z ambasadą USA, Australii i NZ – celem zapraszania gości na zajęcia tematyczne, organizacji wizyt uczniów jak również wizyt pracowników w naszej szkole

Na każdym etapie edukacyjnym uczniowie mają 2 godziny zajęć tygodniowo z profesjonalnym nauczycielem – rodzimym użytkownikiem języka – native speakerem.

SZCZEGÓŁY PRACY NA KAŻDYM ETAPIE EDUKACYJNYM

I ETAP – KLASY 1-3 SP

Realizujemy rozszerzony zakres materiału z podstawy programowej – 5 godzin tygodniowo w podziale na grupy.

Kładziemy szczególny nacisk na czystą, prawidłową wymowę i czytanie – uczniowie mają te zajęcia z native speakerem.

Zajęcia w języku obcym są powiązane tematycznie z zagadnieniami programu edukacji wczesnoszkolnej. Metody pracy oraz materiały, dostosowane do potrzeb i umiejętności tej grupy wiekowej, to:

• gry i zabawy ruchowe

materiały multimedialne

• piosenki, rymowanki, bajki, historyjki obrazkowe

podręcznik z oprogramowaniem na tablicę multimedialną / karty pracy

II ETAP – KLASY 4-6 SP

Na tym etapie nasi uczniowie już widzą efekty pracy włożonej w zanurzenie się i poznanie języka angielskiego w poprzednim etapie.

Jako że zajęcia w dwujęzyczności są spójne i uzupełniają się wzajemnie, to w naturalny sposób powodują, że uczniowie próbują przestawić się na język obcy podczas poznawania innych zagadnień w tym języku. To z kolei sprawia, że dzieci zaczynają podświadomie rozwijać umiejętność używania języka obcego jako narzędzia do nauki innych przedmiotów.

Poza tym zajęcia poszerzają horyzonty myślowe i doskonalą umiejętność współpracy poprzez realizacje projektów.

III ETAP – GIMNAZJUM

Na tym etapie edukacyjnym nasi uczniowie są już dobrze zaznajomieni z językiem obcym oraz zaczęli podejmować samodzielne próby używania języka do nauki innych przedmiotów. Na etapie trzecim – gimnazjalnym – na rozwijanie tej właśnie umiejętność kładziemy największy nacisk.

Szczególną uwagę poświęcimy także doskonaleniu umiejętności czytania tekstów, samodzielnego, twórczego pisania, opisywania i analizy różnorodnych zagadnień, interpretowania wyników, przedstawiania i uzasadniania poglądów oraz oczywiście opanowania i używania terminologii przedmiotowej w języku angielskim. Na tym etapie kładziemy również nacisk na pracę projektową.

Na każdym etapie edukacyjnym uczeń ma łącznie 9 godzin tygodniowo kontaktu z językiem angielskim:

• 5 godzin na opanowanie rozszerzonego programu języka angielskiego według podstawy programowej MEN

• 2 godziny zajęć z native speakerem

• 2 godziny na zajęcia realizujące program związany z podstawą programową przedmiotów np. :matematyka, przyroda, biologia oraz projektów międzynarodowych

Na każdym etapie edukacyjnym w zakres zajęć obowiązkowych realizujących podstawę programową włączony jest program przygotowania do egzaminów Cambridge, konkursów językowych kuratoryjnych i innych zewnętrznych jak również olimpiad językowych.

W tym roku szkolnym zadebiutuje również nasz Angielski Teatr z Paryskiej.

Na każdym etapie edukacyjnym zostanie utworzona grupa teatralna, która będzie pracowała nad spektaklami w pełnym tego słowa znaczeniu. Chcemy, by teatr stał się nieustającym źródłem inspiracji, zabawy językiem, by rozwijał naturalną kreatywność dziecka, wzmacniał pewność siebie oraz pobudzał do wspólnej zabawy i pracy w grupie.

Dla całej społeczności szkolnej planujemy (dla każdego etapu edukacyjnego) przynajmniej jedno w roku duże przedstawienie wraz z charakteryzacją, kostiumami i scenografią.