Rekrutacja do Dwujęzyczne Gimnazjum nr 3 Warszawa

gimnZapisy kandydatów do Społecznego Gimnazjum nr 3 STO w Warszawie prowadzone są w sekretariacie szkoły przy ul. Paryskiej 25 w ciągu całego roku szkolnego. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą telefoniczną i elektroniczną.

Tel. do sekretariatu szkoły:
022 617 60 89

E-mail szkoły:
sekretariat@zawisza.szkola.pl

Regulamin Rekrutacji

Przyjęcie ucznia do Szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej. Procedura kwalifikacyjna obejmuje następujące działania:

1. Wypełnienie przez Rodziców lub opiekunów prawnych formularza drogą elektroniczną.

2. Wpłaceniu przez Rodziców bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 złotych związanej z przeprowadzeniem procesu kwalifikacyjnego.

Wpłaty należy dokonać na konto szkoły nr 15 1090 1753 0000 0001 0466 7867

3. Udział Rodziców w spotkaniu rekrutacyjnym, które Szkoła zorganizuje nie później niż do połowy marca roku rozpoczęcia nauki (spotkania z Rodzicami zostaną indywidualnie uzgodnione z Komisją Kwalifikacyjną).

4. Naboru uczniów spośród listy kandydatów do klasy pierwszej dokonuje Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

• Dyrektor szkoły
• Psycholog szkolny
• Nauczyciele III etapu edukacyjnego

5. Komisja Kwalifikacyjna Społecznego Gimnazjum nr 3 STO dokonuje naboru kandydatów do klasy pierwszej na podstawie:

• wyników osiągniętych w trakcie egzaminu kwalifikacyjnego (badanie Testem Zdolności Językowych oraz sprawdzianu wiedzy z zakresu języka angielskiego).

6. Pierwszeństwo zapisu dziecka do szkoły ma:

• kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza już do Szkół STO przy ul. Paryskiej 25.
• kandydat, który brał udział w rekrutacji w roku poprzednim, a z braku miejsc nie został wpisany na listę uczniów naszej szkoły.

Dodatkowe niezbędne warunki rekrutacji

Dodatkowo niezbędnym warunkiem do zakończenia procesu rekrutacji i rozpoczęcia nauki w szkole Społecznego Gimnazjum nr 3 STO jest:

• dostarczenie do dnia 03 lipca 2016 roku oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników uzyskanych ze Sprawdzianu Szóstoklasisty.
• podpisanie przez Rodzica lub opiekuna prawnego dziecka umowy
o kształceniu ucznia w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły.
• dokonanie wpłaty na wskazane konto opłaty wpisowej zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem opłat oraz opłaty rekrutacyjnej.
• w przypadku posiadania opinii psychologiczno-pedagogicznych dostarczenie jej kopii.

Formularz Rekrutacyjny

Wybierz rok szkolny (wymagane)

Wybierz klasę (wymagane)

DANE UCZNIA
Imię ucznia: (wymagane)

Nazwisko ucznia: (wymagane)

Data urodzenia: (wymagane)

Miejsce urodzenia: (wymagane)

PESEL: (wymagane)

ADRES ZAMIESZKANIA
Kod pocztowy: (wymagane)

Miejscowośc: (wymagane)

Ulica, numer: (wymagane)

Szkoła rejonowa: (wymagane)

DANE RODZICÓW KANDYDATA
Imię i nazwisko Ojca: (wymagane)

Imię i nazwisko Matki: (wymagane)

Telefon kontaktowy: (wymagane)

Adres e-mail: (wymagane)

Zgoda na przetwarzanie danych: (wymagane)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Społeczną Szkołę nr 5 im. Zawiszy Czarnego i Społeczne Gimnazjum nr 3 STO do celów rekrutacyjnych.
TAK


Bierzemy udział w projektach:

Polub Nas!

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn