Zasady rekrutacji do Dwujęzycznej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zawiszy Czarnego STO

podst

Informujemy, iż rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej została zakończona!

 

Zapisy kandydatów do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO im. Zawiszy Czarnego w Warszawie prowadzone są w sekretariacie szkoły przy ul. Paryskiej 25 w ciągu całego roku szkolnego. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą telefoniczną i elektroniczną.

Telefon do sekretariatu szkoły: 022 617 60 89 
E-mail szkoły: sekretariat@zawisza.szkola.pl

 

Regulamin Rekrutacji

Przyjęcie dziecka do szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej.
Procedura kwalifikacyjna do wszystkich klas obejmuje następujące działania:

  1. Złożenie przez Rodziców lub opiekunów prawnych, zwanych dalej Rodzicami, formularza drogą elektroniczną.
  2. Wpłacenie przez Rodziców bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 złotych przed pierwszym spotkaniem rekrutacyjnym.

Wpłaty należy dokonać na konto szkoły nr: 77 1090 1753 0000 0001 2601 3638

 

Rekrutacja do klasy I

  1. Naboru uczniów spośród listy kandydatów do klasy pierwszej dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
  • Dyrektor Szkoły,
  • Psycholog szkolny,
  • Pedagog-terapeuta,
  • Nauczyciel/e edukacji wczesnoszkolnej.
  1. Nabór przeprowadzany jest dwuetapowo:
  • Spotkanie Rodziców Kandydatów z Dyrektorem szkoły i spotkanie Kandydatów z nauczycielami (odbywa się równocześnie)
  • Indywidualne spotkania Kandydatów z psychologiem/pedagogiem/nauczycielem w celu  określenia poziomu dojrzałości i umiejętności szkolnych
  1. Komisja Rekrutacyjna DSSP Nr 5 STO dokonuje naboru kandydatów do klasy pierwszej na podstawie:
  • oceny dojrzałości szkolnej kandydata,
  • rekomendacji komisji po przeprowadzonych zajęciach edukacyjnych i obserwacjach.
  1. Pierwszeństwo zapisu dziecka do szkoły ma:
  • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza już do DSSP Nr 5 STO
    • kandydat, który brał udział w rekrutacji w roku poprzednim, a z braku miejsc nie został wpisany na listę uczniów naszej szkoły.

 

Rekrutacja do klas II- III

  1. Udział dziecka w spotkaniu rekrutacyjnym z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej lub psychologiem szkolnym.
  2. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji nauczyciela/li uczeń uczestniczy w tzw dniach próbnych (3-5 dni) w klasie do której może być przyjęty.

 

Rekrutacja do klas IV- VIII

  1. Udział dziecka w spotkaniu rekrutacyjnym podczas którego Kandydaci do klas IV-VIII piszą test z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w celu określenia ewentualnych różnic programowych.
  2. Rozmowa Kandydata i Rodziców z psychologiem szkolnym.
  3. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji nauczyciela/li uczeń uczestniczy w tzw dniach próbnych (3-5 dni) w klasie do której może być przyjęty.
  4. Spotkanie Dyrektora szkoły z Rodzicami w celu omówienia warunków przyjęcia doD SSP nr

 

Dodatkowe niezbędne warunki rekrutacji

Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje  Dyrektor szkoły w oparciu o rekomendację psychologa szkolnego oraz nauczycieli uczestniczących w procesie rekrutacji danego Kandydata.

Dodatkowo niezbędnym warunkiem do zakończenia procesu rekrutacji i rozpoczęcia nauki w szkole DSSP Nr 5 STO jest:

  • podpisanie przez Rodzica lub opiekuna prawnego dziecka umowy o kształceniu ucznia w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły,
  • dokonanie wpłaty na wskazane konto tzw. opłaty administracyjnej zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem opłat oraz opłaty rekrutacyjnej,
  • w przypadku posiadania opinii psychologiczno-pedagogicznych dostarczenie jej kopii lub podpisanie pisemnego oświadczenia, że dziecko opinii nie posiada.

Niepoinformowania szkoły o istniejących opiniach, nadzorze kuratorskim, leczeniu dziecka lub jakichkolwiek kłopotach mogących mieć wpływ na naukę i funkcjonowanie dziecka w szkole może skutkować rozwiązaniem „Umowy o kształcenie”.

Formularz Rekrutacyjny

 


Bierzemy udział w projektach:

Polub Nas!

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn