Zasady rekrutacji do Dwujęzycznej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zawiszy Czarnego STO

podst

Dodatkowy termin spotkania rekrutacyjnego: 11 marca (sobota), oraz 18 marca (sobota)!

Zapisy kandydatów do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO im. Zawiszy Czarnego w Warszawie prowadzone są w sekretariacie szkoły przy ul. Paryskiej 25 w ciągu całego roku szkolnego. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą telefoniczną i elektroniczną.

Telefon do sekretariatu szkoły: 022 617 60 89 
E-mail szkoły: sekretariat@zawisza.szkola.pl

 

Regulamin Rekrutacji

Przyjęcie dziecka do szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej.
Procedura kwalifikacyjna obejmuje następujące działania:

1. Złożenie przez Rodziców lub opiekunów prawnych, zwanych dalej Rodzicami, formularza drogą elektroniczną.

2. Wpłacenie przez Rodziców bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 złotych związanej z przeprowadzeniem zajęć edukacyjnych w terminie 3 dni przed spotkaniem rekrutacyjnym.

Wpłaty należy dokonać na konto szkoły nr: 77 1090 1753 0000 0001 2601 3638

3. Udział dziecka i Rodziców w spotkaniu rekrutacyjnym, które szkoła zorganizuje nie później niż do połowy marca roku rozpoczęcia nauki. Spotkania z dziećmi i Rodzicami zostaną indywidualnie uzgodnione z Komisją kwalifikacyjną.

4. Naboru uczniów spośród listy kandydatów do klasy pierwszej dokonuje Komisja kwalifikacyjna w składzie:

• Dyrektor Szkoły,
• psycholog szkolny,
• nauczyciel/e edukacji wczesnoszkolnej lub zabaw ruchowych.

5. Komisja kwalifikacyjna SSP Nr 5 STO dokonuje naboru kandydatów do klasy pierwszej na podstawie:

• oceny dojrzałości szkolnej kandydata,

• rekomendacji komisji po przeprowadzonych zajęciach edukacyjnych i obserwacjach.

6. Pierwszeństwo zapisu dziecka do szkoły ma:

• kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza już do SSP Nr 5 STO
• kandydat, który brał udział w rekrutacji w roku poprzednim, a z braku miejsc nie został wpisany na listę uczniów naszej szkoły.

Dodatkowe niezbędne warunki rekrutacji

Dodatkowo niezbędnym warunkiem do zakończenia procesu rekrutacji i rozpoczęcia nauki w szkole SSP Nr 5 STO jest:

• podpisanie przez Rodzica lub opiekuna prawnego dziecka umowy o kształceniu ucznia w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły,
• dokonanie wpłaty na wskazane konto tzw. opłaty administracyjnej zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem opłat oraz opłaty rekrutacyjnej,
• w przypadku posiadania opinii psychologiczno-pedagogicznych dostarczenie jej kopii lub podpisanie pisemnego oświadczenia, że dziecko opinii nie posiada.

 

Atutami naszej szkoły są:

• Wysokie wyniki nauczania – co roku czołowe miejsca w rankingach woj. mazowieckiego.

• Dwujęzyczność – żywe metody pracy, zapewnienie  uczniom jak najwyższego poziomu kształcenia z naciskiem na rozwijanie kompetencji społecznych. Zapewniamy naukę w wysoko stymulujących warunkach, jednocześnie nie zapominając o wspierającej, przyjaznej, niemal domowej atmosferze pracy z uczniem.

• Zaangażowana i pełna pasji kadra, która ściśle ze sobą współpracuje.

• Niepowtarzalny klimat wzajemnej życzliwości i serdeczności przekładający się na jakość relacji: szkoła – rodzic – uczeń.

• Wychowanie rozumiane jako kształtowanie wewnętrznego systemu wartości i etycznego postępowania w sytuacjach życiowych, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

• Przygotowanie dzieci do samodzielności i  podejmowania działań w sytuacjach trudnych, radzenia sobie z problemami.

• Kameralność szkoły oraz mała liczebność klas sprzyjająca kształtowaniu umiejętności współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej.

• Inicjowanie sytuacji angażujących uczniów do aktywnego współuczestnictwa w życiu szkoły, rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych.

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/18:

1. Za rekrutację odpowiada Zespół do spraw rekrutacji, w skład którego wchodzą:

– dyrektor szkoły,

– wychowawcy klas 1-3,

 – pedagog i psycholog.

Zespół ustala harmonogram, tworzy listę dzieci przyjętych do szkoły i listę rezerwową. Przewodniczącą Zespołu jest p. Agnieszka Duszyńska.

2. W roku szkolnym 2017/2018 w pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci urodzone w roku 2010. W przypadku dzieci z rocznika 2011 decyzja o przyjęciu będzie warunkowana osiągnięciem rzeczywistej gotowości szkolnej. Zależy nam na tym, by wszystkie dzieci miały szansę rozpocząć przygodę ze szkołą w odpowiednim dla nich czasie. Sukcesy szkolne są ważnym czynnikiem w kształtowaniu się samooceny dziecka, dlatego naszym nadrzędnym celem jest stworzenie pozytywnej relacji między uczniem a nauką. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w klasie, pierwszeństwo przyjęcia ma rodzeństwo naszych uczniów.

3. W roku 2017/18 planujemy stworzenie jednej klasy pierwszej do której możemy przyjąć maksymalnie 18 uczniów.

4. Rekrutacja będzie przebiegała  w dwóch etapach:

a) gry i zabawy wczesnoszkolne – przeprowadzone w grupie pod opieką nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, m.in. gra z zagadkami (na terenie szkoły), aby dzieci mogły dowiedzieć się, jak wygląda szkoła i poznać starszych kolegów, którzy będą prowadzili zabawę. W tym czasie odbędzie się też spotkanie Rodziców z dyrektorem.

Zapraszamy 11 marca (sobota) oraz 18 marca (sobota) o  godzinie 9.00 do szkoły przy ul.Paryskiej 25. O terminie danego kandydata będzie zawiadamiać mailowo lub telefonicznie sekretariat szkoły. Spotkanie będzie trwało 1,5-2 godzin.

b) rozmowy indywidualne Rodziców oraz Kandydata z przedstawicielami Zespołu. Na rozmowę zapraszamy oboje Rodziców i dziecko. Na te spotkania będą  Państwo umawiani przez sekretariat szkoły w dniach 13-23 marca.

Od 28 marca 2017  sekretariat szkoły będzie kontaktował się z Rodzicami dzieci przyjętych do szkoły i zapraszał na podpisanie umowy.

Wszystkich Rodziców zainteresowanych udziałem w rekrutacji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który zamieszczony jest poniżej:

Formularz Rekrutacyjny

 


Nasze Newsy

Ogłoszenie

Próbny alarm p.poż

Nowy Rozkład Dzwonków

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Zapisz się do naszego newslettera