Dwujęzyczność W Naszej Szkole

PROGRAM

Podstawą tworzenia szkół i oddziałów dwujęzycznych jest  Zintegrowane Nauczanie Językowo-Przedmiotowe   – Content and Language Integrated Learning ( CLIL)                                                   

CLIL to metoda, w ramach której język obcy wykorzystywany jest do nauczania innych treści. Oznacza to, że przedmiotów takich, jak na przykład  edukacja przyrodnicza, matematyczna, plastyczna, czy wiedza o kulturze uczy się w języku obcym, co jednocześnie rozwija wiedzę przedmiotową oraz poprawia znajomość samego języka.

Komisja Europejska promuje obecnie CLIL. Podejście to rozwija się w Europie i może być wprowadzane na każdym etapie kształcenia.

Metody wykorzystywane przez nas  w nauczaniu dwujęzyczności i języka angielskiego:

 • Teoria Inteligencji wielorakich – H. Gardnera
 • Komunikacyjne nauczanie języka (Communicative Language Teaching, CLT)
 • Nauczanie języka oparte na zadaniach (Task-Based Language Teaching, TBLT)
 • Metoda reagowania całym ciałem (TPR) i dramy
 • Total immersion – ‘zanurzenie’ się w języku

Naszym cele jest:

 • Wprowadzenie uczniów w świat języka angielskiego i wytworzenie podstawowej kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim.
 • Przekazanie podstaw języka angielskiego oraz przygotowanie do zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym.
 • Wykorzystanie języka angielskiego jako narzędzia do zdobywania wiedzy przedmiotowej i posługiwania się źródłami wiedzy w języku angielskim
 • Rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych niż same lekcje języka angielskiego.

Efekty i korzyści dla ucznia:

 • Przygotowanie do dalszej edukacji także w innych krajach i w języku obcym
 • Rozwój zdolności komunikacyjnych, poszerzenie horyzontów i ułatwienie kontaktów ze światem
 • Dostęp do szerszego zakresu tematów, poznanie przedmiotu z innej perspektywy
 • Rozwijanie kompetencji międzykulturowych
 • Możliwość udziału w wymianach i projektach międzynarodowych
 • Szybsza i efektywniejsza nauka języka obcego
 • Budowanie pewności siebie poprzez wiedzę i zrozumienie, eliminowanie kompleksów

PLANOWANE DZIAŁANIA NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH

 • Nawiązywanie współpracy z wybranymi szkołami zagranicznymi – w zakresie realizacji projektów e-twinning realizowanych zarówno w naszej szkole jak i we współpracy z innymi szkołami w kraju i zagranicą – prowadzących do stałej corocznej wymiany zagranicznej uczniów.
 • wymiany międzynarodowe i wycieczki zagraniczne w celu tworzenia wspólnych projektów, poszerzania umiejętności komunikacyjnych i  umiejętności współżycia w środowiskach wielokulturowych
 • współpraca ze studentami ERASMUS w zakresie wizyt zagranicznych studentów na zajęciach języka angielskiego oraz przedmiotów nauczanych dwujęzycznie.
 • lekcje pokazowe i warsztaty przeprowadzane przez gości i naukowców z zagranicy
 • współpraca z British Council, Cambridge English i instytucjami promującymi działania na polu językowym
 • w każdej klasie testy semestralne i zindywidualizowane raporty dla uczniów
 • Newslettery z informacjami o realizowanym materiale i projektach tworzone przez uczniów pod opieką nauczycieli
 • lekcje pokazowe i przedstawienia dla rodziców i uczniów
 • przygotowania do egzaminów Cambridge
 • testy próbne do egzaminu ósmoklasisty
 • zapoznanie uczniów z literaturą anglojęzyczną, biblioteka językowa
 • debaty, career days dla najstarszych uczniów
 • Science Days – projekty zespołu dwujęzycznego i nauczycieli przedmiotów ścisłych

Rozkład zajęć pełnej dwujęzyczności:

Na każdym etapie edukacyjnym uczeń ma łącznie 9 godzin tygodniowo kontaktu z językiem angielskim:

 • 4 godziny na opanowanie rozszerzonego programu języka angielskiego według podstawy programowej MEN
 • 1 godzina przygotowania do egzaminów Cambridge, konkursów ogólnopolskich ,kuratoryjnych i projektów
 • 2 godziny zajęć z native speakerem poszerzających umiejętności skutecznej komunikacji w języku obcym, obcowania z literaturą anglojęzyczną i analizą literacką oraz social studies
 • 2 godziny na zajęcia realizujące program dwujęzyczności: Science (matematyka, przyroda, biologia, chemia, fizyka)
 • Pierwszy etap edukacyjny w roku szkolnym 2022/2023 : General English, Cambridge English Exam Preparation, Primary Science and Maths, Literature and Art.
 • Drugi etap edukacyjny w roku szkolnym 2022/2023 : General English, Cambridge English Exam Preparation, Science, Literature and Critical Thinking, Social Studies.

Praca na każdym etapie edukacyjnym:

 I ETAP – KLASY 1-3 SP

 • Kładziemy szczególny nacisk na czystą, prawidłową wymowę i czytanie – uczniowie mają te zajęcia z native speakerem.
 • Zajęcia w języku obcym są powiązane tematycznie z zagadnieniami programu edukacji wczesnoszkolnej. Metody pracy oraz materiały, dostosowane do potrzeb i umiejętności tej grupy wiekowej, to:
 • gry i zabawy ruchowe
 • materiały multimedialne
 • piosenki, rymowanki, bajki, historyjki obrazkowe
 • podręcznik z oprogramowaniem na tablicę multimedialną / karty pracy

II ETAP – KLASY 4-8

 • rozwój umiejętności używania języka obcego jako narzędzia do nauki innych przedmiotów.
 • poszerzenie horyzontów myślowych i doskonalenie umiejętności współpracy poprzez realizację projektów.
 • używanie języka angielskiego do nauki innych przedmiotów.
 • doskonalenie umiejętności czytania tekstów, samodzielnego, twórczego pisania, opisywania i analizy różnorodnych zagadnień, interpretowania wyników, przedstawiania i uzasadniania poglądów
 • opanowanie i używania terminologii przedmiotowej w języku angielskim.

Umiejętności osiągane na poszczególnych poziomach zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy oraz dwujęzyczność na pierwszym ( kl. I-III) i drugim ( kl. IV-VIII) etapie edukacyjnym :

I etap edukacyjny – klasy I- III

Liczba godzin języka obcego nowożytnego wg reformy MEN

  Liczba godzin języka obcego nowożytnego w STO

180 h = 2h w tygodniu przez 3 lata

A1- A2  wg poziomu ESOKJ* na koniec klasy III

*Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

810h = 9 h w tygodniu przez 3 lata

W tym:

5h=4 h – General English+ 1h Cambridge Exam training

2 h – z native speakerem

2h- dwujęzyczności Primary Science and Maths

 

II etap edukacyjny – klasy IV- VIII

Liczba godzin języka obcego nowożytnego wg reformy MEN

Liczba godzin języka obcego nowożytnego w STO

450 h+120h

( dla szkół i oddziałów dwujęzycznych możliwych do utworzenia w klasach VII i VIII)

B1-B2 wg poziomu ESOKJ na koniec klasy VIII

1350h = 9h w tygodniu

W tym:

5h=4 h – General English +1h- Cambridge exam training

2 h – z native speakerem Literature And Critical Thinking, Social Studies ( wos, geografia krajów anglojęzycznych)

2h- dwujęzyczności Science (elementy biologii, przyrody, chemii, fizyki)

  

Poziom A1

Słucham i rozumiem:

Rozumiem słowa i bardzo proste zdania na mój temat, na temat mojej rodziny, na temat tego, co mi bliskie i znane, jeśli moi rozmówcy mówią do mnie powoli i wyraźnie w języku standardowym.

Czytam i rozumiem:

Potrafię zrozumieć nazwy, słowa i bardzo proste zdania, na przykład na ogłoszeniach, na plakatach, w katalogach.

Porozumiewam się:

Potrafię porozumieć się jeśli mój rozmówca zgadza się powtórzyć wolno lub uprościć swoje zdanie, a także pomóc mi w swojej wypowiedzi. Potrafię postawić proste pytania na znany mi temat, lub na temat tego, co jest mi niezbędnie potrzebne, a także odpowiedzieć na podobne pytania.

Mówię:

Potrafię użyć słów i wyrażeń bardzo prostych po to, aby przedstawić się, opisać siebie, swoje najbliższe otoczenie, mieszkanie i ludzi, których znam.

Piszę:

Potrafię napisać kartkę, e-mail, np. z wakacji. Potrafię wypełnić prosty formularz wpisując moje imię, nazwisko, narodowość, wiek, adres.

Główne zadania i cele komunikacyjne:

 • witanie się, żegnanie, pytanie o samopoczucie,
 • przedstawianie się, przedstawianie kogoś,
 • podawanie podstawowych informacji o sobie (np. adres, nr telefonu, itp.),
 • proste wyrażenie swoich upodobań, a także prostych opinii negatywnych
 • bardzo prosty opis swojej rodziny
 • prośba o powtórzenie, o przeliterowanie, pytanie o znaczenie słowa,
 • zadawanie pytań dot. zawodu, wieku, miejsca zamieszkania, itp., na temat dnia codziennego, czasu wolnego,
 • umawianie się, ustalanie terminu, godziny,
 • proste zamawianie w restauracji, kawiarni, sklepie
 • komunikacja przy pomocy osoby trzeciej,

Poziom A2

Słucham i rozumiem:

Potrafię zrozumieć bardzo często używane słowa i wyrażenia na mój temat, mojej rodziny, na temat tego, co mi bliskie i znane, zakupów, szkoły, kolegów. Potrafię zrozumieć główną informację komunikatów i wiadomości przekazywanych ustnie.

Czytam i rozumiem:

Rozumiem teksty krótkie i bardzo proste. Potrafię domyślić się sensu informacji podanej w tekstach dotyczących bliskiego mi otoczenia, takich jak: reklamy, broszurki, menu, ogłoszenia, program TV, rozkład jazdy. Potrafię zrozumieć krótkie i proste teksty osobiste.

Porozumiewam się:

Potrafię porozumieć się w trakcie wykonywania znanych mi i prostych prac wymagających jedynie prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy. Potrafię się porozumieć w trakcie krótkiej wymiany zdań, jeśli nawet nie umiem prowadzić dłuższej rozmowy.

Mówię:

Potrafię w kilku zdaniach opisać w prosty sposób moją rodzinę lub innych ludzi, opisać to, co robię, moje studia, mój obecny i poprzedni zawód.

Piszę:

Potrafię zanotować i przekazać na piśmie proste i krótkie informacje. Potrafię napisać prywatny, bardzo prosty list, np. e-mail lub fax z krótkim podziękowaniem czy zaproszeniem.

Główne zadania i cele komunikacyjne:

 • gratulowanie, chwalenie, życzenie powodzenia, formułowanie prostych komplementów,
 • zawieranie znajomości,
 • zapraszanie i reagowanie na zaproszenie,
 • identyfikacja osób i rzeczy (opis, na podstawowym poziomie, osób i ich charakteru, opis rzeczy, miejsca),
 • ogólne określenie samopoczucia i (często spotykanych) dolegliwości,
 • najprostsze podanie przyczyny, konsekwencji, celu i warunku,
 • uzyskiwanie informacji i radzenie sobie w typowych sytuacjach życia codziennego (pytanie o drogę i wskazywanie jej, zakupy, posiłki, podróżowanie, korzystanie z komunikacji publicznej),
 • relacjonowanie wypowiedzi w formie pytającej, oznajmującej, rozkazującej,
 • porównywanie,
 • wyrażanie zgody lub nie, własnej opinii, uczuć, motywów (na podstawowym poziomie),

Poziom B1

Słucham i rozumiem:

Rozumiem informacje podane w języku standardowym na temat domu, szkoły, pracy, wolnego czasu, itd. Potrafię zrozumieć główną treść większości programów telewizyjnych i radiowych dotyczących bieżących wydarzeń, interesujących mnie tematów, jeśli rozmówcy mówią względnie wolno i wyraźnie.

Czytam i rozumiem:

Potrafię zrozumieć głównie teksty zredagowane w języku standardowym na tematy mi znane lub odnoszące się do mojej pracy czy zainteresowań. Potrafię zrozumieć proste artykuły prasowe, opis aktualnych wydarzeń, jasne sprecyzowane wątki i epizody, opis przeżyć a także życzenia zawarte w prywatnych tekstach.

Porozumiewam się:

Potrafię porozumieć się w większości sytuacji, w jakich mogę się znaleźć podróżując po kraju, którego języka się uczę. Potrafię bez przygotowania wziąć udział w rozmowie na tematy osobiste lub dotyczące życia codziennego, np. rodziny, czasu wolnego, pracy, podróży i bieżących wydarzeń oraz reagować na inne opinie i odczucia.

Mówię:

Potrafię w prosty sposób zrelacjonować wydarzenia, opowiedzieć o swoich doświadczeniach, marzeniach, nadziejach i celach, wyrażać swoje przypuszczenia. Potrafię krótko udzielić wyjaśnień, podać przyczyny, złożyć reklamację, wyrazić opinię lub przedstawić swoje plany. Potrafię opowiedzieć krótką historię, akcję przeczytanej książki, główną intrygę filmu i wyrazić moje reakcje na jego temat.

Piszę:

Potrafię napisać prosty, zwięzły tekst na znany mi lub interesujący mnie temat. Potrafię napisać list opisujący moje osobiste doświadczenia, przeżycia i wrażenia. Potrafię zredagować prosty życiorys i list motywacyjny.

Główne zadania i cele komunikacyjne:

 • wyrażanie stanów psychicznych i uczuć: zdziwienia, radości, smutku, obawy.
 • ocenianie wydarzeń z przeszłości; wyrażanie czynności uprzedniej w przeszłości i przyszłości.
 • wyrażanie warunku dla czynności przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.
 • wyrażenie opinii, sądów i ich uzasadnienie,
 • zwracanie się z prośbą, pytaniem o pozwolenie,
 • udzielanie rad, udzielanie instrukcji, udzielanie (lub nie) pozwolenia,
 • rozpoczynanie i kończenie dyskusji (uporządkowanie, argumentowanie),
 • wyrażanie przyczyny i skutku

Poziom B2

Słucham i rozumiem:

Rozumiem stosunkowo długie wypowiedzi i wykłady, a nawet potrafię śledzić złożony wywód, jeśli dotyczy tematu, który nie jest mi obcy. Potrafię zrozumieć dziennik oraz większość programów telewizyjnych dotyczących aktualnych tematów. Potrafię zrozumieć większość filmów, sztuk teatralnych i spektakli, jeśli język jest standardowy.

Czytam i rozumiem:

Potrafię zrozumieć artykuły i teksty opisujące problematykę współczesną, których autorzy przyjmują konkretną postawę lub szczególny punkt widzenia. Potrafię zrozumieć współczesny tekst literacki napisany prozą.

Rozmawiam:

Potrafię porozumieć się w miarę swobodnie i spontanicznie w taki sposób, że interakcje z rdzennym użytkownikiem języka stają się naturalne. Potrafię uczestniczyć czynnie w rozmowie na tematy codzienne, przedstawiać swoje poglądy i ich bronić, a także przekazywać opinię innych na dany temat.

Mówię:

Potrafię wypowiadać się jasno i szczegółowo na wiele tematów dotyczących moich zainteresowań, potrafię przedstawić swój pogląd na aktualny lub abstrakcyjny temat lub wyjaśnić korzyści i niedogodności różnych rozwiązań, przekazać wątpliwości, udzielić porady.

Piszę:

Potrafię napisać teksty jasne i szczegółowe na wiele tematów związanych z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać esej lub sprawozdanie przekazując informację lub przedstawiając mój pogląd za lub przeciw wyrażonej opinii. Potrafię napisać listy, które przekażą znaczenie, jakie osobiście przypisuję danym wydarzeniom i doświadczeniom. Potrafię zredagować szczegółowy życiorys i obszerniejszy list motywacyjny. Potrafię prowadzić urzędową korespondencję.

Główne zadania i cele komunikacyjne:

 • przekazywanie słów innych osób, wiadomości, informacji ze środków masowego przekazu,
 • przedstawianie okoliczności towarzyszących wydarzeniu w przeszłości i teraźniejszości: (cele, skutki, przyczyny),
 • wyrażanie buntu, wątpliwości, niewiary, zmartwienia, wyrzutów sumienia, rezygnacji i pogodzenia się, aprobaty, nadziei,
 • zmienianie tematu, przerywanie czyjejś wypowiedzi, włączanie się do dyskusji, podtrzymywanie dyskusji,
 • krótkie komentowanie aktualnych wydarzeń politycznych

Poziom B2

 • rozumiem znaczenie głównych wątków zawartych w złożonych wypowiedziach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym merytoryczne dyskusje z zakresu jej specjalności
 • porozumiewam się na tyle płynnie i spontanicznie, by przeprowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, bez specjalnego wysiłku żadnej ze stron
 • potrafię formułować przejrzyste, szczegółowe wypowiedzi, jednocześnie  wyjaśniając swój punkt widzenia na dany temat oraz rozważając wady i zalety różnych możliwości.
 • piszę list, opowiadanie, recenzję, e -mail, wyrażam swoją opinię w formie pisemnej