RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 poz. 1000, Dyrektor Szkoły informuje Panią/Pana, iż:

1. administratorem (dalej „ADO”) Pani/Pana danych osobowych i danych dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym jest Dwujęzyczna Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zawiszy Czarnego/Dwujęzyczne Społeczne Gimnazjum nr 3* (dalej „Szkoła”) z siedzibą w Warszawie, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, której organem prowadzącym jest Samodzielne Koło Terenowe nr 29 Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Warszawie, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa;

2. ma Pani/Pan prawo do kontaktu z ADO pod numerem telefonu (22) 6176089, e-mail: dyrektor@zawisza.szkola.pl;

3. Szkoła przetwarza Pani/Pana dane osobowe i dane dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym, w tym dane wrażliwe, w celu umożliwienia ww. dziecku kształcenia w zakresie szkoły podstawowej/gimnazjum* w Szkole, w szczególności:

 • w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie zmierzających do zawarcia ze Szkołą umowy o kształcenie ucznia (postępowanie rekrutacyjne), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • w celu wypełnienia zobowiązań umownych, tj. w celu realizacji zawartej ze Szkołą umowy o kształcenie ucznia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa takich jak m.in. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 • w celu uczestnictwa dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym w wycieczkach szkolnych, konkursach pozaszkolnych, zajęciach dodatkowych organizowanych przez Szkołę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • w celu dokumentowania życia Szkoły, w tym m.in. uroczystości szkolnych, wyjazdów szkolnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w przypadku, gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Szkołę lub danych i wizerunku dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu, w tym na stronie internetowej Szkoły i w portalach społecznościowych,
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO takich jak m.in. windykacja należności, prowadzenie księgowości, audytów finansowych, dochodzenie należności, zabezpieczenie roszczeń, świadczenie usług informatycznych, doradztwo prawne, przeprowadzanie ankiet w Szkole, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4. ADO przetwarza:

 • Pani/Pana dane  osobowe,
 • dane osobowe dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym,
 • dane dot. poszukiwania na stronie internetowej będące danymi osobowymi zgodnie z polityką cookies, polityką prywatności lub innymi oświadczeniami/zgodami;

5. w związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 powyżej Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym mogą być w szczególności:

 • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • upoważnieni pracownicy,
 • podmioty, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności i/lub usługi,
 • podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Pani/Pana zgody lub upoważnienia,
 • szkoła publiczna, w obwodzie której mieszka dziecko, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym,
 • instytucje publiczne i oświatowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • kancelarie prawne świadczące usługi na rzecz ADO,
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
 • Urząd Dzielnicy m. st. Warszawy dla Pragi-Południe,
 • Kuratorium Oświaty,
 • poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
 • Samodzielne Koło Terenowe nr 29 Społecznego Towarzystwa Oświatowego i jego organy,
 • Społeczne Towarzystwo Oświatowe;

6. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 powyżej, w tym w zakresie zawartej z ADO umowy o kształcenie ucznia do czasu jej rozwiązania/wygaśnięcia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa i/lub przez okres realizacji ewentualnych roszczeń przysługujących ADO;

7. posiada Pani/Pan:

 • prawo dostępu do treści swoich danych i danych osobowych dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym,
 • prawo do sprostowania swoich danych i danych osobowych dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych Pani/Pana i danych osobowych dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych i danych osobowych dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym, które są przetwarzane w celu zawarcia lub realizacji umowy o kształcenie ucznia lub przetwarzanych na podstawie zgody,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych i danych osobowych dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących i danych osobowych dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich i dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia usług edukacyjnych przez Szkołę na rzecz dziecka, którego jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym (nie dot. danych wskazanych w pkt 3 tiret 4 i 5, których niepodanie nie wpływa na możliwość świadczenia usług edukacyjnych przez Szkołę).


Przekaż 1,5 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn