Zasady rekrutacji do Dwujęzycznej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zawiszy Czarnego STO

Zapisy kandydatów do Dwujęzycznej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO im. Zawiszy Czarnego w Warszawie prowadzone są w Sekretariacie Szkoły przy ul. Paryskiej 25 w ciągu całego roku szkolnego. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą telefoniczną i elektroniczną.

Telefon do sekretariatu szkoły: 22 617 60 89 

E-mail szkoły: sekretariat@zawisza.szkola.pl

Regulamin Rekrutacji

Przyjęcie dziecka do szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej.

Procedura kwalifikacyjna do wszystkich klas obejmuje następujące działania:

 1. Złożenie przez Rodziców lub opiekunów prawnych, zwanych dalej Rodzicami, formularza drogą elektroniczną.
 2. Wpłacenie przez Rodziców bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 300 złotych przed pierwszym spotkaniem rekrutacyjnym.

Wpłaty należy dokonać na konto szkoły nr: 15 1090 1753 0000 0001 0466 7867

Rekrutacja do klasy I

Naboru uczniów spośród listy kandydatów do klasy pierwszej dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

● Dyrektor Szkoły,

● Psycholog szkolny,

● Pedagog-terapeuta,

● Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,

● nauczyciel języka angielskiego.

Nabór przeprowadzany jest dwuetapowo:

● Spotkanie Rodziców kandydatów z Dyrektorem Szkoły i spotkanie kandydatów z nauczycielami (odbywa się równocześnie),

● Indywidualne spotkania kandydatów z psychologiem/pedagogiem/nauczycielem/anglistą w celu określenia poziomu dojrzałości i umiejętności szkolnych i językowych.

Komisja Rekrutacyjna DSSP Nr 5 STO dokonuje naboru kandydatów do klasy pierwszej na podstawie:

● oceny dojrzałości szkolnej kandydata,

● rekomendacji komisji po przeprowadzonych zajęciach edukacyjnych i obserwacjach.

Kandydaci, którego rodzeństwo uczęszcza do naszej placówki są zakwalifikowani do drugiego etapu.

Pierwszeństwo przyjęcia dziecka do szkoły w przypadku osiągnięcia jednakowych wyników rekrutacji jak pozostali zakwalifikowani kandydaci, przysługuje kandydatowi:

● którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły

● który brał udział w rekrutacji w roku poprzednim, a z braku miejsc nie został wpisany na listę uczniów szkoły lub znajduje się na liście rezerwowej

Rekrutacja do klas II- III

 1. Udział dziecka w spotkaniu rekrutacyjnym z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej lub psychologiem szkolnym.
 2. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji nauczyciela/li uczeń uczestniczy w tzw dniach próbnych (3-5 dni) w klasie do której może być przyjęty.

Rekrutacja do klas IV

I ETAP:
 1. Testy wstępne z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego.
 2. Spotkanie z Zespołem Psychologiczno – Pedagogicznym i praca grupowa kandydatów.
II ETAP:
Dni próbne (3-5) w naszej szkole. Terminy zostaną ustalone indywidualnie po kwalifikacji do II etapu rekrutacji.

III ETAP:
Spotkanie Rodziców z Dyrektorem Szkoły, podpisanie umowy oraz opłata wpisowa.

Rekrutacja do klas V- VIII

 1. Udział dziecka w spotkaniu rekrutacyjnym podczas którego Kandydaci do klas IV-VIII piszą test z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w celu określenia ewentualnych różnic programowych.
 2. Rozmowa Kandydata i Rodziców z psychologiem szkolnym.
 3. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji nauczyciela/li uczeń uczestniczy w tzw. dniach próbnych (3-5 dni) w klasie do której może być przyjęty.
 4. Spotkanie Dyrektora szkoły z Rodzicami w celu omówienia warunków przyjęcia do DSSP nr 5 STO.

Dodatkowe niezbędne warunki rekrutacji

Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje  Dyrektor szkoły w oparciu o rekomendację psychologa szkolnego oraz nauczycieli uczestniczących w procesie rekrutacji danego Kandydata.

Dodatkowo niezbędnym warunkiem do zakończenia procesu rekrutacji i rozpoczęcia nauki w szkole DSSP Nr 5 STO jest:

 • podpisanie przez Rodzica lub opiekuna prawnego dziecka umowy o kształceniu ucznia w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły,
 • dokonanie wpłaty na wskazane konto tzw. opłaty administracyjnej zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem opłat oraz opłaty rekrutacyjnej,
 • w przypadku posiadania opinii psychologiczno-pedagogicznych dostarczenie jej kopii lub podpisanie pisemnego oświadczenia, że dziecko opinii nie posiada.

Niepoinformowanie szkoły o istniejących opiniach, nadzorze kuratorskim, leczeniu dziecka lub jakichkolwiek kłopotach mogących mieć wpływ na naukę i funkcjonowanie dziecka w szkole może skutkować rozwiązaniem „Umowy o kształcenie”.

Zespół Rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do nieudzielania szczegółowych informacji w sprawie niezawalifikowania kandydata do każdego z etapów rekrutacji.

Formularz Rekrutacyjny


Przekaż 1,5 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn