Konkurs na stanowisko Dyrektora Dwujęzycznej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zawiszy Czarnego STO

 • 0

Konkurs na stanowisko Dyrektora Dwujęzycznej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zawiszy Czarnego STO

 

Ogłoszenie konkursowe

z dnia 20 marca 2024 r. na Dyrektora Dwujęzycznej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zawiszy Czarnego STO w Warszawie

Cel, przedmiot i podstawa przeprowadzenia konkursu:

 1. celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Dwujęzycznej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zawiszy Czarnego STO w Warszawie (dalej: DSSP nr 5), działającej na zasadach placówki niepublicznej;
 2. powierzenie obowiązków Dyrektora DSSP nr 5 nastąpi najpóźniej z dniem 1 września 2024 r. na okres uzgodniony z wybranym kandydatem;
 3. konkurs przeprowadzany jest na podstawie Regulaminu Konkursu uchwalonego przez Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 29 STO, reprezentujący organ prowadzący DSSP nr 5 (Uchwała nr 6/2024 z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie Regulaminu Konkursu na Dyrektora DSSP nr 5);
 4. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I – ocena merytoryczna zgłoszeń́ przesłanych przez kandydatów, II – rozmowy indywidualne z kandydatami.

Podstawowe zadania Dyrektora DSSP nr 5

 1. wynikające z prawa oświatowego przewidziane dla Dyrektora szkoły podstawowej działającej jako placówka niepubliczna, w szczególności:
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad kierunkiem kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad prowadzoną dwujęzycznością w języku angielskim;
 • przestrzeganie i realizacja zadań́ wynikających ze Statutu DSSP nr 5;
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym DSSP nr 5;
 • współpraca z Zarządem SKT nr 29 STO, reprezentującym organ prowadzący DSSP nr 5;
 • realizowanie uchwał Zarządu SKT nr 29 STO;
 1. przestrzeganie i realizacja zadań́ wynikających ze Statutu DSSP nr 5;
 2. inne zdefiniowane przez Zarządem SKT nr 29 STO, w szczególności:
 • rozwój Szkoły poprzez korzystanie z projektów edukacyjnych i pozyskiwanie finansowania zewnętrznego;
 • uczestniczenie w programach i projektach Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz realizacja misji i wizji szkoły w zgodzie z wartościami STO;
 • uczestniczenie i organizacja szkoleń w obszarach edukacyjno-rozwojowych;
 • opracowanie i realizowanie planu nadzoru pedagogicznego, w tym ewaluacji wewnętrznej i badania jakości pracy Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języka angielskiego w ramach dwujęzyczności;
 • stwarzanie warunków do działania w Szkole wolontariatu i innych działań, których celem jest rozwój i wychowanie uczniów.

Wymagania i kryteria oceny

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy osoby, które spełniają poniższe wymagania:

 1. posiada doświadczenie na stanowisku dyrektora lub wicedyrektora placówki oświatowej, osoby pełniącej obowiązki dyrektora, wicedyrektora lub doświadczenie w zarządzaniu zespołami w ramach placówki oświatowej, ewentualnie w kierowaniu lub zarządzaniu innymi zespołami;
 2. wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
 3. ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarzadzania oświatą̨ albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą̨;
 4. dodatkowym atutem będzie posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela oraz posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 5. dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzeniem projektów na rzecz rozwoju szkół;
 6. dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój i/lub działalność́ edukacyjno-wychowawczą;
 7. posiada wysokie umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i mediacyjne oraz kompetencje rozwiązywania konfliktów, a przede wszystkim umiejętności podejmowania złożonych i trudnych decyzji;
 8. posiada umiejętność́ wyznaczania celów i planów rozwoju poprzez inspirowanie się̨ otoczeniem, nowymi technologiami i metodami doskonalenia pracy szkoły, a także poprzez wykorzystanie kreatywności i pomysłowości środowiska szkolnego;
 9. posiada umiejętność́ reprezentowania organizacji na zewnątrz, w tym również̇ w formie wystąpień́ publicznych lub prezentacji;
 10. komunikuje się̨ w języku angielskim w stopniu przynajmniej bardzo dobrym szczególnie wymaganym ze względu na program dwujęzyczności realizowany w DSSP nr 5.
 11. dodatkowym atutem będzie krótkie przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju DSSP nr 5.

Dokumenty na potwierdzenie wymagań́ i inne dokumenty konkursowe

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje w formie elektronicznej na adres e-mail: zarzad@zawisza.szkola.pl poprzez przesłanie skanów następujących dokumentów:

 1. CV;
 2. oświadczenie kandydata stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia;
 3. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły;
 4. inne dokumenty, tj. referencje, certyfikaty, nagrody, oceny dotychczasowej pracy i inne.

Termin składania ofert: 20.03 – 6.05.2024 r.
Zgłoszenia, które nie wpłyną̨ w formie elektronicznej na adres e-mail Zarządu SKT nr 29 STO we wskazanym powyżej terminie nie będą dopuszczone do konkursu.
Termin rozmów kwalifikacyjnych dla osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu: 07-20.05.2024 r.

Zarząd SKT nr 29 STO zastrzega, że skontaktuje się̨ tylko z wybranymi kandydatami. Dopuszcza się̨ przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych w formie wideokonferencji.

Dwujęzyczna Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zawiszy Czarnego STO w Warszawie działa od ponad 30 lat i jest jedną z pierwszych niepublicznych szkół społecznych w Warszawie. Organem prowadzącym jest Samodzielne Koło Terenowe nr 29 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W Szkole uczy się̨ ok. 190 uczniów w 13 oddziałach. Działamy w przyjaznej i otwartej atmosferze, zwracając szczególną uwagę̨ na bliską współpracę̨ Dyrekcji z Zarządem SKT nr 29 STO reprezentującym organ prowadzący. Oferujemy możliwość́ rozwoju w ramach STO, np. w Wakacyjnej Szkole STO. Przewidywane wynagrodzenie Dyrektora do negocjacji od 13.000 zł brutto, możliwy dodatek motywacyjny i nagroda roczna albo nagrody semestralne.

 

Pliki do pobrania:


Przekaż 1,5 Procent!

Bierzemy udział w projektach:

Szkoła Prowadzona Przez:

Subskrybuj Nasz Biuletyn